SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

  • Liebert MC Outdoor 28 - 220kW

  • ĐIỀU HOÀ CHÍNH XÁC LIEBERT PDX (15 - 120KW) - VERTIV

  • Điều hòa chính xác Liebert Pex

  • ĐIỀU HOÀ CHÍNH XÁC LIEBERT CRV (20 - 40KW)